Go to Top

For daglig leder

Innledning

Arbeidsmiljøloven stiller krav om at ledere av virksomheter skal gjennomgå og kunne dokumentere opplæring i systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid.

Målgruppe

Administrative ledere, styrerepresentanter, linjeledere og fagledere i virksomheter.

Målsetting

Etter endt kurs skal deltakerne:

 • Beskrive de viktigste hovedutfordringer innenfor HMS
 • Gjengi de viktigste roller og oppgaver som ledere har i det systematiske

HMS-arbeidet

 • Kjenne til de mest sentrale metoder, verktøy og virkemidler som nyttes i HMS-ledelse
 • Redegjøre for organisatoriske og psykososiale faktorer som virker inn på det systematiske HMS-arbeidet
 • Praktisk trening i bruk av sentrale metoder og verktøy
 • Praktisk trening i de nødvendige samtalene.

Momenter og hovedtema

Forskrifter og avtaler

 • Sentrale lover og forskrifter
 • Ansvar og roller
 • Sammenheng og helhet

Hovedutfordringer og faktorer som påvirker arbeidsmiljøet

 • Fysiske, tekniske, organisatoriske og psykiske og psykososiale faktorer
 • Ytre miljø og bærekraft

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

 • Systematisk internkontroll
 • Risikovurdering
 • Revisjon

Arbeidsmiljøfaktorer

 • Skader og ulykker
 • Fysiske/tekniske arbeidsmiljøfaktorer
 • Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø
 • Ytre miljø

Arbeidsmiljø og relasjoner

 • Kommunikasjon
 • Informasjon
 • Inkluderende arbeidsliv